Serveis

  • Excavacions: rases de fonamentació, clavegueram, entubacions de finques, pous
  • Moviments de terres: arranjaments de finques per a millora de cultiu, pantans
  • Rasadora per a reg a goteig
  • Arranjaments de camins: millora, neteja, aportació d’àrids, esplanació, anivellament, reg i compactació.
  • Àrids: producció i distribució de graves i argiles
  • Transports de materials diversos
  • Enderrocaments
  • Millores a granges construïdes
  • Martells hidràulics fins a 1500kg
  • Neteja d’abocaments il·legals