Àrids: producció i distribució de graves i argiles

Arranjaments de camins: millora, neteja, aportació d’àrids, esplanació, anivellament, reg i compactació.

Enderrocaments

Excavacions: rases de fonamentació, clavegueram, entubacions de finques i pous

Neteja d’abocadors il·legals

Martells hidràulics fins a 1500kg

Rehabilitació de granges

Moviments de terres: arranjaments de finques per a millora de cultiu, pantans per a reg

Rasadora: per a reg a goteig

Transports de materials diversos

Altres serveis

Serveis