Millora, neteja, aportació d’àrids, esplanació, anivellament, reg i compactació.

Enderrocaments

Excavacions: rases de fonamentació, clavegueram, entubacions de finques i pous

Neteja d’abocadors il·legals

Martells hidràulics fins a 1500kg

Millores: granges construïdes

Moviments de terres: arranjaments de finques per a millora de cultiu, pantans per a reg

Rasadora: per a reg a goteig

Transports de materials diversos

Altres serveis

Neteja d'abocaments il·legals